នេះគឺជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ងាត់ល្អបំផុតទាំង 5 សម្រាប់ Windows 10 ក្នុងឆ្នាំ 2022

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ងាត់បង្កើតពាក្យសម្ងាត់ខ្លាំងតែមួយគត់សម្រាប់គ្រប់គណនី និងកម្មវិធី ហើយរក្សាទុកពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកក្នុងទម្រង់ដែលបានអ៊ិនគ្រីបផងដែរ។ នៅទីនេះយើងបានប្រមូលកម្មវិធីគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ងាត់ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។