អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពី PPTP VPN

PPTP VPN គឺជាប្រភេទ VPN ធម្មតា និងងាយស្រួលប្រើបំផុត។ ចូរយើងស្វែងយល់ថាតើវាធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណានៅពេលវាប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដទៃ។