បទពិសោធន៍ Cloud Powered Clipboard ណែនាំនៅលើ Windows 10 October 2018 update

បទពិសោធន៍ក្ដារតម្បៀតខ្ទាស់ដែលដំណើរការដោយ Cloud ថ្មី ណែនាំនៅលើ Windows 10 ខែតុលា ឆ្នាំ 2018 អាប់ដេត សូមពិនិត្យមើលបទពិសោធន៍ក្ដារតម្បៀតខ្ទាស់ថ្មី និងរបៀបបើកការធ្វើសមកាលកម្មក្ដារតម្បៀតខ្ទាស់តាមឧបករណ៍នានា